………………………………., dnia ...………....2014 r.

(miejscowość i data)

 

………………………………

……………………………...

………………………………

………………………………

(pełna nazwa i adres oferenta)
Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.  

Siedziba:

ul. Warciańska 38, 54-128 Wrocław

KRS 0000440319

NIP 8943042571

REGON 022012026

Biuro projektu:

ul. Duńska 9, 54-427 WrocławOFERTA

odpowiedź na ogłoszenie o pracę w formie zapytania ofertowego nr 3/11/2014

 

na stanowisko

Specjalisty ds. ITw związku z projektem

 

„Stworzenie usługi SmartPub zdalnego wyszukiwania i zamawiania utworów muzycznych przez klientów lokali gastronomicznych.”

 

Nr: WND-POIG.08.01.00-02-191/13realizowanym w ramach 

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działania 8.1Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 

 1. Specyfikacja

 

Przedmiotem oferty jest wykonanie usług Specjalisty IT w następującym zakresie:

 

  1. Wspieranie koordynatora projektu w doborze dostawców IT i koordynowaniu ich prac;

 

  1. Zapewnianie poprawnego działania serwisu od strony administracyjnej;

 

  1. Obsługa bieżących problemów z obszaru IT.

 

 1. Opis działalności i doświadczenia

 

  1. krótka charakterystyka działalności

 

  1. opis posiadanego wykształcenia

 

  1. opis posiadanego doświadczenia zawodowego

 

  1. poziom znajomości języków programowania

 

  1. inne umiejętności (np. prawo jazdy, kompetencje miękkie, języki obce)

 

 1. Oczekiwania finansowe

 

  1. kwota brutto

 

  1. kwota netto

 

  1. stawka podatku VAT.

 

 1. Oświadczenia

 

  1. Oświadczam, że posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  konieczne  do  wykonania  obowiązków na oferowanym stanowisku oraz

 

  1. znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zlecenia.  

 

 1. Termin ważności oferty

 

Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni od daty jej wystawienia z możliwością przedłużenia.

 

 1. Dane kontaktowe

 

  1. adres do korespondencji

 

  1. adres e-mail

 

  1. telefon…………………………………………………………

 

(podpis i pieczęć oferenta)